Yorkshire Bridge Inn

Ashopton Road, Bamford, S33 0AZ