Fox Inn

The Street, Darsham, Saxmundham, IP17 3QE